Shri Shri 1008 Mahamandleshwar Shri Kailashanand Brhamchari

Shri Shri 1008 Mahamandleshwar Shri Kailashanand Brhamchari, International President

Currently serving as International President, Hindu Yuva Vahini.

Mahamandleshwar Shree Satyanand Giri, Juna Akhara

Mahamandleshwar Shree Satyanand Giri, Juna Akhara, Vice President

Currently serving as Vice President, Hindu Yuva Vahini.

Vikram Singh Rathore

Vikram Singh Rathore, General Secretary (Mahamantri Sanghthan)

Currently serving as General Secretary (Mahamantri Sanghthan), Hindu Yuva Vahini.